Заповнення класного журналу у 5-х класах НУШ: огляд положень

 • Закінчення семестру не за горами. Саме час поговорити про те, як правильно виставляти підсумкові та семестрові оцінки і заповнювати класні журнали за вимогами НУШ.

  «Освіторія» пропонує короткий огляд основних положень, які допоможуть упорядкувати сторінки класного журналу тим, хто в цьому навчальному році почав працювати в 5-х класах за новим Державним стандартом базової середньої освіти НУШ. У матеріалі Юлія Романенко, експертка Українського центру оцінювання якості освіти, експертка команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України, кандидатка педагогічних наук зібрала всі особливості виставлення оцінок у різних освітніх галузях.

  Які загальні вимоги до ведення класного журналу є чинними для 5-х класів НУШ?

  • Дату уроку записують дробом (у чисельнику — число, у знаменнику — місяць).
  • Для парних (здвоєних) уроків дату і тему кожного уроку записують окремо.
  • Назви видів діяльності та контролю записують у формі називного відмінка (без прийменників).
  • У разі неатестації учня/учениці з певного предмета/інтегрованого курсу за будь-який період (тему, семестр, рік) роблять відповідний запис н/а (не атестований/не атестована).
  • У графі «Зміст уроку» стисло записують його тему, а в графі «Завдання додому» — сторінки підручника, номери завдань.
  • Поточні оцінки виставляють у колонку з відповідною датою.

  Які загальні правила виставлення тематичної оцінки?

  • Тематичні оцінки виставляють у колонку без дати з написом «Тема».
  • Тематична оцінка коригуванню не підлягає, тому в журналі не потрібно виводити окрему колонку «Скоригована» після тематичної оцінки.
  • Тематичну оцінку виводять на основі поточних оцінок.
  • Проведення діагностичної (контрольної) роботи для виставлення тематичної оцінки — на розсуд учителя залежно від тижневого навантаження.
  • Під час виставлення поточних оцінок учитель має усвідомлювати, які саме результати навчання було оцінено на певному уроці, за підсумками виконання певного виду навчальної діяльності чи певного завдання з підручника.
  • Тематична оцінка має відповідати певній групі або кільком групам результатів навчання. Наприклад, під час оцінювання теми 1 відбувається оцінювання результатів навчання з групи 1 та групи 2.
  • Результати перевірки робочих зошитів у тематичній оцінці не враховують.

  Які загальні правила виставлення тематичної оцінки?

  • Тематичні оцінки виставляють у колонку без дати з написом «Тема».
  • Тематична оцінка коригуванню не підлягає, тому в журналі не потрібно виводити окрему колонку «Скоригована» після тематичної оцінки.
  • Тематичну оцінку виводять на основі поточних оцінок.
  • Проведення діагностичної (контрольної) роботи для виставлення тематичної оцінки — на розсуд учителя залежно від тижневого навантаження.
  • Під час виставлення поточних оцінок учитель має усвідомлювати, які саме результати навчання було оцінено на певному уроці, за підсумками виконання певного виду навчальної діяльності чи певного завдання з підручника.
  • Тематична оцінка має відповідати певній групі або кільком групам результатів навчання. Наприклад, під час оцінювання теми 1 відбувається оцінювання результатів навчання з групи 1 та групи 2.
  • Результати перевірки робочих зошитів у тематичній оцінці не враховують.

  Які загальні правила виставлення річної оцінки?

  • Річне оцінювання здійснюють на підставі загальних оцінок результатів навчання за І і ІІ семестри.
  • Окрему річну контрольну роботу для цього зазвичай не проводять.
  • Оцінки за групи результатів у графі «Річна» не виставляють.
  • Річна оцінка за потреби підлягає коригуванню.
  • За умови використання власної шкали оцінювання для виставлення річної її переводять у 12 бальну систему.
  • У випадку неатестації з певного предмета чи інтегрованого курсу в колонці «Річна» роблять запис н/а (не атестований/не атестована).

  Які особливості виставлення оцінок у різних освітніх галузях?

  Мовно-літературна освітня галузь

  • Відповідно до освітньої програми закладу в журналі відводять сторінки для обраних предметів та/або інтегрованих курсів: Українська мова, Українська література, Зарубіжна література, Інтегрований курс літератур, Інтегрований мовно-літературний курс.
  • Для кожного предмета та/або інтегрованого курсу відводять ту кількість сторінок, яка дасть змогу охопити обране закладом навчальне навантаження.
  • Для інтегрованих курсів відводять сторінки з назвами відповідних курсів БЕЗ ПОДІЛУ на окремі складники цих курсів.
  • Наприкінці вивчення кожної теми доцільно проводити тематичну роботу для оцінювання очікуваних результатів навчання та базових знань учнів у межах цієї теми. Оцінку за таку роботу виставляють у колонку з відповідною датою, коли її було проведено. На підставі цієї оцінки та з урахуванням поточних оцінок учнів у межах теми виставляють оцінку за тему в колонці без дати.
  • Тематична робота має орієнтуватися на оцінювання результатів навчання з певних груп, тобто вчитель, пропонуючи для тематичної роботи певні завдання чи вид роботи, має орієнтуватися, які саме результати навчання він оцінює.
  • Такі види робіт, як диктанти, аудіювання, читання мовчки та вголос, усні й письмові перекази та твори, діалогування, учитель проводить, зважаючи на методичну доцільність. Утім використовувати їх як контроль результатів навчання недоцільно, оскільки, скажімо, диктант дає змогу оцінити лише один чи два результати навчання за Державним стандартом.
  • За підсумками семестру доцільно провести комплексну діагностичну роботу, яка дасть змогу оцінити всі 4 групи загальних результатів навчання: усна взаємодія, письмова взаємодія, робота з текстом, дослідження мовлення.

  Іншомовна освіта

  • Семестрове оцінювання здійснюють на основі «Контролю» груп загальних результатів, відображених у Свідоцтві досягнень.
  • «Контроль» може бути комплексним, тоді його проводять у формі тестування.
  • Результати тематичного, семестрового оцінювання та контролю груп загальних результатів фіксують в окремій колонці без дати.
  • Оцінку за семестр ставлять на основі тематичного оцінювання та оцінок «Контролю» груп загальних результатів.
  • Річну оцінку виводять на основі семестрових без проведення окремої контрольної роботи.

  Математична освітня галузь

  • Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою).
  • Оцінювання має бути орієнтоване на групи результатів навчання, передбачених навчальною програмою.
  • За потреби заклад освіти за рішенням педагогічної ради може визначити адаптаційний період, упродовж якого не здійснюють поточне і тематичне оцінювання. Тобто в журналі в цей період фіксують лише відвідування учнями навчальних занять.

  Природнича освітня галузь

  • Під час здійснення підсумкового оцінювання використовують завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів: учень досліджує природу, здійснює пошук та опрацьовує інформацію, усвідомлює закономірності природи.
  • За рішенням педагогічної ради може бути визначено адаптаційний період, упродовж якого вчителі не здійснюють поточного та тематичного оцінювання, а лише фіксують у щоденнику спостережень результати формувального оцінювання.

  Громадянська та історична освітня галузь

  • Оцінювання досягнень учнів на уроках узагальнення відбувається на розсуд учителя.
  • На уроках тематичного контролю оцінюють результати виконання завдань усіх присутніх учнів. Виставлені бали за такі уроки допомагають визначити динаміку пізнавальної діяльності школярів і об’єктивніше здійснити тематичні, а згодом семестрові оцінювання.
  • Під час виставлення тематичної оцінки враховують усі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.
  • Учнівські зошити з історії учителі можуть переглядати один раз на семестр і оцінку за ведення зошита можуть виставляти в журнал. У такому разі її прирівнюють до поточної.
  • Для підсумкового оцінювання наприкінці семестру або навчального року застосовують практичні роботи, навчальні проєкти, тестові завдання, письмові роботи: написання есеїв, створення інфографіки, таблиць, діаграм, аналіз текстових та візуальних джерел.

  Технологічна освітня галузь

  Оцінюванню підлягають очікувані результати навчання у формі зовнішніх і внутрішніх освітніх продуктів, які учні створюють у процесі навчальної діяльності. Зовнішні освітні продукти: самостійно знайдені та презентовані факти, сформульовані ідеї, гіпотези, закономірності, створені вироби, послуги, результати практичних робіт, проєктів. Внутрішні освітні продукти: особисті якості й здібності, знання, уміння, опановані способи діяльності, індивідуальний рівень сформованості ключових і предметної проєктно-технологічної компетентностей.

  Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь

  • Поточне та підсумкове оцінювання здійснюють шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування, планування та виконання експериментальних досліджень, реалізації дослідницьких проєктів, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, схемами, тестування в електронному форматі.
  • За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитися від оцінювання результатів навчання учнів або визначити власну шкалу оцінювання з інтегрованих курсів/предметів.
  • Для проведення підсумкового оцінювання можна орієнтуватися на інструменти оцінювання, запропоновані авторами обраних закладом освіти модельних навчальних програм. Інформацію про ці інструменти можна знайти в методичних рекомендаціях.

  Інформатична освітня галузь

  • Наприкінці року оцінюють кожну групу результатів навчання, визначену в Державному стандарті базової середньої освіти за чотирма рівнями: високий, достатній, середній, початковий.
  • Тематичне оцінювання з предмета здійснюють регулярно за рахунок поділу тем на підтеми.

  Мистецька освітня галузь

  • Оцінювання результатів навчання в мистецькій освітній галузі визначено за критеріями: пізнання та аналіз, інтерпретація творів мистецтва; практична мистецька діяльність; емоційне ставлення до мистецтва, показники яких узгоджено з результатами навчання Державного стандарту базової середньої освіти.
  • Результати підсумкового оцінювання кожного учня мають бути інтегровані з урахуванням усіх видів діяльності на уроках з усіх видів мистецтва — пізнання та аналіз-інтерпретація творів мистецтва, практична діяльність у галузі мистецтва, виявлення естетичного ставлення (емоційного, оцінного, критичного), види комунікації через мистецтво.
  • У разі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» двома вчителями і відмінності рівнів очікуваних результатів навчання зі складових інтегрованого курсу, під час підсумкового оцінювання обидва вчителі враховують динаміку особистих навчальних досягнень учня з різних видів мистецтва та узгоджено встановлюють підсумковий рівень досягнень очікуваних результатів навчання на користь дитини.
  • Загальну підсумкову оцінку з інтегрованого курсу, узгоджену між двома педагогами, виставляють на кожній із двох відповідних сторінок журналу.

  Фізична культура

  • У класних журналах перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначають першу літеру («В», «Д», «С», «П»), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, Достатній, Середній, Початковий) або виставляють відповідні бали.
  • Тематичне оцінювання здійснюють на підставі поточного оцінювання освітньої діяльності учня за певний період, як правило навчальну чверть чи триместр.
  • Семестрове оцінювання здійснюють за підсумками контролю загальних результатів навчання.
  • Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку.
  • Поточне оцінювання динаміки результатів тестування функціонального стану та фізичного розвитку, на розсуд учителя, здійснюють декілька разів протягом навчального року.

  Зібрані пропозиції допоможуть учителям 5-х класів НУШ оптимізувати роботу зі шкільною документацією.

  Треба зауважити, що заповнення журналів у Новій українській школі також має відбуватися з дотриманням принципів автономії закладу освіти та академічної свободи вчителя. Це означає, що оформлення й вигляд класних журналів можуть бути неоднаковими в різних закладах освіти. Наразі цю можливість уповні використовують ті освітяни, які користуються електронними журналами. Ці цифрові помічники, по-перше, дають змогу зробити рутинний процес технологічним і не таким обтяжливим для педагога, по-друге, швидко знаходити й аналізувати дані про кожного учня, надавати зворотний зв’язок батькам.

  Нагадаємо, згідно з роз’ясненням МОН, у школах класний журнал вестиметься в електронній формі без потреби дублювання його на папері. Для українських освітян «Всеосвіта» розробила власний електронний журнал, який має гриф МОН. Це багатофункціональний, інтерактивний сервіс оцінювання навчальних досягнень учнів. Використання електронного журналу від «Всеосвіти» — це завжди сучасно, зручно, креативно та значно полегшить процес документування та заповнення.

  Електронні журнали — це як звичайний журнал, тільки в електронному вигляді.

  Також «Всеосвіта» ділиться з освітянами конструктором тестів — інструментом, який стане надійним помічником у проведенні перевірок, самостійних і контрольних робіт тощо.

  Електронні школи — це дистанційна освіта. Туди включено все: журнали, класи учнів, є можливість створення розкладу уроків, розкладу дзвінків. Все, що потрібно українським вчителям для дистанційної освіти.